torsdag 24 januari 2008

Hur samtidskonsten påverkar dagens samhälle

Postmodernism (ca. 1960) är ett begrepp som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som en reaktion på modernism. Postmodernismen vände sig mot tanken på fasta värden eller absoluta sanningar och var kritisk till tanken på objektivitet.
Några av de viktigare inslagen inom postmodernismen var kritiken mot äkthetsbegreppet, genibegreppet och kvalitetsbegreppet.
Kritiken mot dessa begrepp innebar att man lånade (norpade) ur konsthistorien och också arbetade med kulturyttringar som tidigare värderats lägre som pornografi, masskultur och design/mode.

Samtidskonsten
Definiera samtidskonst låter sig naturligtvis inte göras eftersom samtidskonst till sin natur är i ständig förändring och utveckling

  • konst som lyfter fram det som uppfattas som väsentligt i vår samtid
  • konst som diskuterar och problematiserar vår tids samhällsfenomen, och förhållandet mellan individ och samhälle eller undersöker sociala relationer, företeelser och situationer, inte minst utifrån moraliska och etiska infallsvinklar
  • konst som utgår från ett konceptuellt, idébaserat, förhållningssätt där idén bestämmer formen och materialet.

Begreppet samtidskonst är naturligtvis relativt, men precis som modernismen blev en beteckning på den nydanande konst som skapades med början runt år 1900 och fram till början av 1960-talet, kommer kanske konstuttryck från 1990- talet och några decennier framåt att betecknas som ”samtidskonsten” även i framtiden. Begreppet postmodernism är annars också ett begrepp som brukar användas för att beskriva konsten från 1960-talet. I relation till den här definitionen av samtidskonst är nutidskonst all konst som skapas av nu levande konstnärer, men vars konst inte nödvändigtvis anknyter till vår tids frågor och erfarenheter.

Inga kommentarer: